baner
Dy¿ur pracowników socjalnych MOPS Sanok Lipiec 2015 Drukuj Email

 

DY¯UR PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SANOKU
M-C LIPIEC 2015 r.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Od 1 lipca 2015 dodatkowe uprawnienia dla rodzin wielodzietnych w Sanoku Drukuj Email

DODATKOWE UPRAWNIENIA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W SANOKU

Kieruj±c siê potrzeb± pomocy w procesie wychowawczym dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e wspieraj±c realizacjê funkcji rodziny wielodzietnej Uchwa³± Nr VII/43/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015 r. podjêto program dzia³añ zmierzaj±cych do polepszenia warunków ¿yciowych rodzin wielodzietnych zamieszka³ych na terenie Gminy Miasta Sanoka pn.: „Sanocki program przyznaj±cy uprawnienia cz³onkom rodzin wielodzietnych". Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2015 r.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny Drukuj Email

 

                  Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny

 
kdr1

W dniu 22 grudnia 2014 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisa³ ustawê o Karcie Du¿ej Rodziny. Ustawa wesz³a w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2015 r. Tekst ustawy: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowuj±cych troje i wiêcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mog± nabyæ uprawnienia do Karty Du¿ej Rodziny. Karta przys³uguje rodzinie niezale¿nie od dochodu i na jej  podstawie rodziny bêd± mog³y korzystaæ z uprawnieñ jakie znajduj± siê w katalogu  ulg i zwolnieñ zamieszczonym na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

 

Czytaj ca³o¶æ…
 
Informacja o prowadzonej rekrutacji Drukuj Email

Sanok 29.05.2015                  

    Miejski O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w Sanoku

 Informacja o prowadzonej rekrutacji

Miejski O¶rodek Pomocy Spo³ecznej, Centrum Integracji Spo³ecznej oraz Powiatowy Urz±d Pracy w Sanoku zapraszaj± do udzia³u w projekcie wspó³finansowanym ze ¶rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej „Aktywne Formy Przeciwdzia³ania Wykluczeniu Spo³ecznemu - edycja 2011-2015" pod nazw± "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem O¶rodka Pomocy Spo³ecznej i Powiatowego Urzêdu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015".

Projekt realizowany bêdzie w okresie od maja 2015r. do grudnia 2016r.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Co siê zmieni w systemie zasi³ków rodzinnych ? Drukuj Email

 Sanok 08.05.2015

Co siê zmieni w systemie zasi³ków rodzinnych?

Czytaj ca³o¶æ…
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 6 z 7


tercüme ankara tercüme yeminli tercüme noter onaylı tercüme ingilizce tercüme tercüme bürosu ankara çeviri ingilizce çeviri almanca çeviri ardıl tercüme çeviri bürosu çankaya tercüme bürosu keçiören düğün salonu keçiören toplantı salonu keçiören düğün salonları ankara düğün salonu keçiören nikah salonu ray dolap ankara mutfak dolabı ankara banyo dolabı ankara vestiyer ankara duvar ünitesi ankara gardrop ankara tv ünitesi ankara vestiyer duvar ünitesi tv ünitesi gardrop mobilya mobilya ankara istanbul düğün salonları istanbul düğün salonları ankara düğün salonları bursa düğün salonları izmir düğün salonları düğün salonları selfie web tasarımı ankara ankara tercüme tercüme bürosu ankara yeminli tercüme almanca tercüme ankara halı yıkama özel ders ankara ankara özel ders matematik özel dersi ankara geometri özel dersi ankara özel matematik öğretmeni ankara kpss özel ders ankara kpss matematik özel dersi ankara ankara özel matematik dersi tercüme büroları tercüme ankara tercüme simultane tercüme ankara reklam ajansı atık yönetimi niºan sandıkları hakan kılıç fotoğraçılık kursu ankara diksiyon kursu ankara oyunculuk kursu ankara hobi kursu ankara kiºisel geliºim ankara ankara yapı denetimi firması düğün davetiyesi düğün davetiye düğün davetiye modelleri düğün davetiyesi fiyatları düğün davetiyesi basımı ankara düğün davetiyesi ankarada davetiye basan firmalar düğün davetiyeleri